preskoči na sadržaj
Natječaji

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu matematike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/21-01/05

URBROJ:2193-05-01-21-01

 

Vrbovsko,  27. rujna 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 

-učitelj/ica matematike,1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja. Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na mrežnoj stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 27. rujna do 5. listopada 2021. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 27. 9. 2021. 13:06

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu engleskog jezika

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/21-01/04

URBROJ:2193-05-01-21-01

 

Vrbovsko,  27. rujna 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 

 

-učitelj/ica engleskog jezika,1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja. Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na mrežnoj stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 27. rujna do 5. listopada 2021. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 27. 9. 2021. 13:04

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu fizike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/21-01/03

URBROJ:2193-05-01-21-01

 

Vrbovsko,  27. rujna 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 

-učitelj/ica fizike,1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 24 sata ukupnog tjednog radnog vremena

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja. Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na mrežnoj stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 27. rujna do 5. listopada 2021. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 27. 9. 2021. 13:01

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu glazbene kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/21-01/02

URBROJ:2193-05-01-21-01

 

Vrbovsko,  27. rujna 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

- učitelj/ica glazbene kulture,1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja. Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na mrežnoj stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 27. rujna do 5. listopada 2021. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 27. 9. 2021. 12:57

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu tehničke kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/21-01/01

URBROJ:2193-05-01-21-11

 

Vrbovsko, 31. svibnja 2021.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno, koji je objavljen dana 22.04.2021. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata, odlukom ravnatelja škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, u radni odnos primljen je Igor Zadravec, profesor politehnike.

 

                                                       

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 31. 5. 2021. 09:49

Poziv na testiranje za zapošljavanje učitelja/ice tehničke kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA:110-03/21-01/01

URBROJ:2193-05-01-21-08

Vrbovsko, 6. svibnja 2021.                                                                           

POZIV NA TESTIRANJE

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture,  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno, koji je objavljen dana 22. 04. 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko održat će dana 13. svibnja 2021. godine, s početkom u 13,00 sati, u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, u 4. učionici u prizemlju škole.

 • 13,00 sati -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 13,15 sati -  Usmeno testiranje

 Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Pervan Zdravko

2.

Zadravec Igor

 Ako kandidat   ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.  

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 1 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10 i 82/19)
 • Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14, 40/14, 103/14, 102/19)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN br. 47/17 i 41/19)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14 i 81/15)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole  u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/19.).  

Pravila testiranja

Provjera kandidata obavit će se usmenim testiranjem.

Kandidat su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja djelokruga rada učitelja tehničke kulture koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

 

                                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 6. 5. 2021. 14:09

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu tehničke kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/21-01/01

URBROJ:2193-05-01-21-01

 

Vrbovsko, 22. travnja 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i članka 7. Pravilnika o radu OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. učitelj/ica tehničke kulture

 

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno

 

 

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na web stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 22. do 30. travnja  2021. godine.

                       

 Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                       

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 22. 4. 2021. 10:59

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu fizike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/20-01/11

URBROJ:2193-05-01-21-06

Vrbovsko, 15. veljače 2021.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice fizike, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno, koji je objavljen dana 28.12.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos na određeno vrijeme  primljena je Maja Brenc Skok, magistra primarnog obrazovanja.

                                                       

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 17. 2. 2021. 14:12

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu tehničke kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/10

URBROJ:2193-05-01-21-06

Vrbovsko, 15. veljače 2021.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno, koji je objavljen dana 28.12.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos  na određeno vrijeme primljena je Sandra Lovrić, magistra primarnog obrazovanja.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 17. 2. 2021. 14:11

Obavijest o ne provođenju vrednovanja za zapošljavanje učitelja/ice fizike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/20-01/11

URBROJ:2193-05-01-21-05

Vrbovsko, 4. veljače 2021.

                                                                        

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, donosi:

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice fizike održanog 4. veljače 2021. u školi Vrbovsko u15,00 sati, a u skladu s člankom 11. st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosi se Odluka da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete natječaja.

                                                                                Predsjednica Povjerenstva:

                                                                                                    Tanja Jakovac

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 5. 2. 2021. 13:00

Obavijest o ne provođenju vrednovanja za zapošljavanje učitelja/ice tehničke kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/10

URBROJ:2193-05-01-21-05

Vrbovsko, 4. veljače 2021.

                                                                           

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, donosi:

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice tehničke kulture održanog 4. veljače 2021. u školi Vrbovsko u 14,0 sati, a u skladu s člankom 11. st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosi se Odluka da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete natječaja.

 

                                                                             Predsjednica Povjerenstva:

                                                                                    Vesna Trope

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 5. 2. 2021. 12:58

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu tehničke kulture i učitelja/icu fizike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/20-01/10

URBROJ:2193-05-01-20-01

 

Vrbovsko, 28. prosinca 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i članka 7. Pravilnika o radu OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. učitelj/ica tehničke kulture

 

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno

 

 1. učitelj/ica fizike

 

 •  1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno

 

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na web stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. prosinca 2020. godine do 5. siječnja 2021. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 28. 12. 2020. 12:14

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/09

URBROJ:2193-05-01-20-08

 

Vrbovsko, 10. prosinca 2020.

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 16.11.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljen je Matija Vuković, magistar kineziologije.

 

                                                       

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 10. 12. 2020. 08:48

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu informatike

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/08

URBROJ:2193-05-01-20-08

 

Vrbovsko, 7. prosinca 2020.

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice informatike, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno, koji je objavljen dana 16.11.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljena je Sanja Petrović, stručna specijalistica poslovnih informacijskih sustava.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 10. 12. 2020. 08:47

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu informatike

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/07

URBROJ:2193-05-01-20-09

 

Vrbovsko, 7. prosinca 2020.

 

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice informatike, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 16.11.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljena je Sanja Petrović, stručna specijalistica poslovnih informacijskih sustava.

 

                                                       

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 10. 12. 2020. 08:45

Obavijest o neprovođenju vrednovanja za zapošljavanje učitelja/ice informatike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/09

URBROJ:2193-05-01-20-08

Vrbovsko, 30. studenoga 2020.

                                                                       

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, ravnatelj škole Anton Burić, prof. , donosi:

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice informatike održanog 30. studenoga 2020. u školi Vrbovsko u 14,15 sati, a u skladu s člankom 12. st. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosim  odluku da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da se javio samo jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

                                                                                                Ravnatelj škole:

                                                                                              Anton Burić, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 3. 12. 2020. 06:59

Obavijest o neprovođenju vrednovanja za zapošljavanje učitelja/ice informatike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

KLASA:112-01/20-01/08

URBROJ:2193-05-01-20-07

Vrbovsko, 30. studenoga 2020.

                                                                       

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, ravnatelj škole Anton Burić, prof. , donosi:

 

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

 

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice informatike održanog 30. studenoga 2020. u školi Vrbovsko u 15,00 sati, a u skladu s člankom 12. st. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosim  odluku da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da se javio samo jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja.

                                                                                                Ravnatelj škole:

                                                                                              Anton Burić, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 3. 12. 2020. 06:55

Obavijest o neprovođenju vrednovanja za zapošljavanje učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

KLASA:112-01/20-01/09

URBROJ:2193-05-01-20-07

Vrbovsko, 30. studenoga 2020.                                                                         

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, ravnatelj škole Anton Burić, prof. , donosi:

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture održanog 30. studenoga 2020. u školi Vrbovsko u 13,30 sati, a u skladu s člankom 12. st. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosim  odluku da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da se javio samo jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

                                                                                                Ravnatelj škole:

                                                                                              Anton Burić, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 3. 12. 2020. 06:57

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelje/ice informatike i tjelesne i zdravstvene kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/20-01/07

URBROJ:2193-05-01-20-01

 

Vrbovsko, 16. studenoga 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i članka 7. Pravilnika o radu OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. učitelj/ica informatike

 

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

 1. učitelj/ica informatike

 

 •  1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno

 

 1. učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture

 

 • 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na web stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 16. do 24. studenoga 2020. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 16. 11. 2020. 13:42

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/04

URBROJ:2193-05-01-20-12

 

Vrbovsko, 5. studeni 2020.

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno, koji je objavljen dana 16.10.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljena je Sabina Tadej, magistra kineziologije.

 

                                                       

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 9. 11. 2020. 13:32

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu informatike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/04

URBROJ:2193-05-01-20-10

 

Vrbovsko, 9. studenoga 2020.

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice informatike, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 29.09.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljena je Jelka Šegan, stručna specijalistica poslovnih informacijskih sustava.

 

                                                       

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 9. 11. 2020. 13:31

Poziv na testiranje za zapošljavanje učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

KLASA:110-03/20-01/06

URBROJ:2193-05-01-20-08

 

Vrbovsko, 28. listopada 2020.

                                                                           

POZIV NA TESTIRANJE

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kuLture,  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno, koji je objavljen dana 16. 10. 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko održat će dana 4. studenoga 2020. godine, s početkom u 13,00 sati, u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18, u 4. učionici u prizemlju škole.

 • 13,00 sati -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 13,15 sati -  Usmeno testiranje

 Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Sabina Tadej

2.

Matija Vuković

3.

Ana Marija Konta

4.

Rea Raušel

5.

Marko Francetić

 Ako kandidat   ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.  

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 1 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10 i 82/19)
 • Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14, 40/14, 103/14, 102/19)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN br. 47/17 i 41/19)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14 i 81/15)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 27/19.).  

Pravila testiranja

Provjera kandidata obavit će se usmenim testiranjem.

Kandidat je dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja djelokruga rada učitelja tjelesne i zdravstvene kulture koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

                                           POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 29. 10. 2020. 12:01

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

KLASA:110-03/20-01/06

URBROJ:2193-05-01-20-01

Vrbovsko, 16. listopada 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i članka 7. Pravilnika o radu OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

 1. učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno

 

UVJETI:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na web stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 16. do 24. listopada 2020. godine.                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 16. 10. 2020. 12:58

Poziv na testiranje za zapošljavanje učitelja/ice informatike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA:110-03/20-01/04

URBROJ:2193-05-01-20-07

Vrbovsko, 16. listopada 2020.

                              POZIV NA TESTIRANJE

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja/ice informatike,  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 30. 09. 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko održat će dana 26. listopada 2020. godine, s početkom u 12,00 sati, u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, u 4. učionici u prizemlju škole.

 • 12,00 sati -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 12,15 sati -  Usmeno testiranje

 Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Katarina Juričić

2.

Jelka Šegan

 Ako kandidat   ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.  

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 1 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10 i 82/19)
 • Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 34/14, 40/14, 103/14, 102/19)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN br. 47/17 i 41/19)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14 i 81/15)
 • Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 22/18.).  

Pravila testiranja

Provjera kandidata obavit će se usmenim testiranjem.

Kandidat je dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja djelokruga rada učitelja informatike koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

                                       POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 16. 10. 2020. 08:59

Obavijest o ne provođenju vrednovanja za zapošljavanje učitelja/ice fizike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/05

URBROJ:2193-05-01-20-06

Vrbovsko, 16. listopada 2020.

                                                                           

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, ravnatelj škole Anton Burić, prof. , donosi:

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice fizike održane 12. listopada 2020. u školi Vrbovsko u 14,00 sati, a u skladu s člankom 12. st. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosim  odluku da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da se javila samo jedna kandidatkinja koja ne ispunjava formalne uvjete natječaja, a ista već radi na poslovima učiteljice fizike na određeno vrijeme te je praćena kroz odgojno-obrazovni rad

 

                                                                                                Ravnatelj škole:

                                                                                              Anton Burić, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 16. 10. 2020. 08:56

Obavijest o izboru kandidata za 2 učitelja/ice matematike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:130-01/20-01/03

URBROJ:2193-05-01-20-08

 

Vrbovsko, 5. listopada 2020.

 

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice matematike, 2 zvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana 1.09.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljene su

 

 1. Helen Živčić, magistra edukacije matematike i informatike
 2. Josipa Salopek, magistra matematike i informatike

 

 

                                                       

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 5. 10. 2020. 09:30

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu informatike i fizike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

KLASA:110-03/20-01/04

URBROJ:2193-05-01-20-01

Vrbovsko, 29. rujna 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i članka 7. Pravilnika o radu OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. učitelj/ica informatike

 

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
 1. učitelj/ica fizike
 • 1  izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno

UVJETI:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

Na web stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 29. rujna do 7. listopada 2020. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 29. 9. 2020. 14:10

Odluka o neprovođenju vrednovanja za zapošljavanje 2 učitelja/ice matematike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

 

KLASA:130-01/20-01/03

URBROJ:2193-05-01-20-07

 

Vrbovsko, 14. rujna 2020.

                                                                           

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, ravnatelj škole Anton Burić, prof. , donosi:

 

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

 

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje 2 učitelja/ice matematike održane 14. rujna 2020. u školi Vrbovsko u 13,00 sati, a u skladu s člankom 12. st. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosim  odluku da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da su se javile samo dvije kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja i imaju prednost sukladno članku 105.st.6.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

                                                                                                Ravnatelj škole:

                                                                                              Anton Burić, prof.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 15. 9. 2020. 11:10

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelje/ice matematike

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/20-01/03

URBROJ:2193-05-01-20-01

 

Vrbovsko,  1. rujna 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19,64/20) i članka 7. Pravilnika o radu OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. učitelj/ica matematike

 

 • 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na web stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 1. do 9. rujna 2020. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 1. 9. 2020. 12:33

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja/ice informatike i učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/03

URBROJ:2193-05-01-20-08

Vrbovsko, 27. veljače 2020.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 30.01.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljena je Sabina Tadej, magistra kineziologije.

 

                                                       

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/02

URBROJ:2193-05-01-20-08

Vrbovsko, 27. veljače 2020.

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice informatike, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno, koji je objavljen dana 30.01.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Zapisnika Povjerenstva o provedenom postupku vrednovanja kandidata odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljena je Sanja Petrović, stručna specijalistica poslovnih informacijskih sustava.

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 3. 3. 2020. 14:20

Odluke o ne provođenju vrednovanja za zapošljavanje učitelja/ice informatike i učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/02

URBROJ:2193-05-01-20-07

Vrbovsko, 19. veljače 2020.

                                                                           

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, ravnatelj škole Anton Burić, prof. , donosi:

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice informatike održane 19. veljače 2020. u školi Vrbovsko u 13,00 sati, a u skladu s člankom 12. st. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosim  odluku da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da se javila samo jedna kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete natječaja, a ista već radi na poslovima učiteljice informatike na određeno vrijeme te je praćena kroz odgojno-obrazovni rad.

 

                                                                                                Ravnatelj škole:

                                                                                              Anton Burić, prof.

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/03

URBROJ:2193-05-01-20-07

Vrbovsko, 19. veljače 2020.                                                                          

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, ravnatelj škole Anton Burić, prof. , donosi:

ODLUKU O NE PROVOĐENJU VREDNOVANJA

Temeljem Zapisnika s 2. sastanka Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture održane 19. veljače 2020. u školi Vrbovsko u 13,30 sati, a u skladu s člankom 12. st. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, donosim  odluku da se vrednovanje kandidata neće provesti budući da se javila samo jedna kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete natječaja, a ista već radi na poslovima učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture na određeno vrijeme te je praćena kroz odgojno-obrazovni rad.

                                                                                                Ravnatelj škole:

                                                                                              Anton Burić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 21. 2. 2020. 12:09

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto domar-ložač-vozač

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:112-01/20-01/01

URBROJ:2193-05-01-20-10

Vrbovsko, 17. veljače 2020.

 

                                   OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem natječaja za radno mjesto domara-ložača-vozača, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 8.01.2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko te na temelju Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora u radni odnos primljen je Zlatko Simčić,električar-enegretičar.

 

                                                        

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 18. 2. 2020. 12:01

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu tjelesne i zdravstvene kulture i učitelja/icu informatike

 REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/20-01/02

URBROJ:2193-05-01-20-01

 

Vrbovsko, 30. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18 i 98/19) i članka 7. Pravilnika o radu OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

                                                 N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture

 

 • 1 izvršitelj/ica na određeno  nepuno radno vrijeme od ukupno 20 sati tjedno

 

 1. učitelj/ica informatike

 

 • 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od ukupno 24 sata tjedno

 

UVJETI:

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

 

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a ako takvih nema kandidatom će se smatrati i osoba čija je prijava pravodobna i potpuna. 

 

Na web stranici Škole http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka,  a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole u svrhu obavještavanja u natječajnom postupku.

 

Natječajna dokumentacija se ne vraća već se može osobno podići u školi, u roku 30 dana od dana objave rezultata natječaja na stranicama škole.

 

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 30. siječnja do 7. veljače 2020. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 30. 1. 2020. 14:01

Poziv na testiranje

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

KLASA:112-01/20-01/01

URBROJ:2193-05-01-20-07

Vrbovsko, 22. siječnja 2020.

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto domara-ložača-vozača,  na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 8. siječnja 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko održat će dana 31. siječnja 2020. godine, s početkom u 12,00 sati, u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, u uredu ravnatelja.

 • 12,00 sati -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 12,15 sati -  Usmeno testiranje

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Popadić Aleksandar

2.

Simčić Zlatko

3.

Pupić Vilim

 Ako kandidat   ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.  

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata obavit će se usmenim testiranjem.

Kandidat je dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja djelokruga rada domara-ložača-vozača koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

                                     POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 24. 1. 2020. 08:54

Natječaj za zapošljavanje domara-ložača-vozača

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/20-01/01

URBROJ:2193-05-01-20-01

 

Vrbovsko, 8. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18 i 98/19) i članka 10. Pravilnika o radu OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 1. domar-ložač-vozač
 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno  puno radno vrijeme od  ukupno 40 sati tjedno

UVJETI:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), potrebna je SSS tehničke struke, položen stručni ispit za ložača odnosno rukovatelja centralnog grijanja, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, vozačka dozvola B kategorije

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti isprave o ispunjavanju uvjeta: zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), uvjerenje o položenom stručnom za ložača odnosno rukovatelja centralnog grijanja, vozačku dozvolu B kategorije.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. citiranog Zakona, a informacije mogu pronaći na adresi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji dostave pravovremenu i potpunu dokumentaciju (sa svim prilozima odnosno ispravama) i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/ Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Na web stranici Škole www.os-igkovacic-vrbovsko objavit će se područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja provjere. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za natječaj“.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 8. do 16. siječnja 2020. godine.                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 8. 1. 2020. 13:34

JAVNI POZIV za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“- stručni suradnik pedagog

REPUBLIKA HRVATSKA                                             

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA

V R B O V S K O

 

KLASA:110-03/19-01/02

URBROJ:2193-05-01-19-01

 

Vrbovsko,  25. rujna 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

                            

 1. STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG

 

 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

u punom radnom vremenu (40 sati)

 

Na ovaj javni poziv mogu se javiti:

 

 1. Nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih

UVJETI:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva

radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 ) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) i to:

 

 1. poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada

       2.  da je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.

 

Uz prijavu na javni poziv kandidati trebaju priložiti isprave o ispunjavanju uvjeta:  životopis, diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. ZOOOSŠ (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja.

 

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.


Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, a koji je dostupan na poveznici:

http://os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr/upload/os-igkovacic-vrbovsko/images/static3/896/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf

 

Na web stranici škole(www.os-igkovacic-vrbovsko.skole.hr) objavit će se područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja. Obavijest će biti dostupna najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

 

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Javni poziv je otvoren osam dana od dana objave.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole u roku u zakonskom roku. Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom u zakonskom roku.

 

Prijave na javni poziv s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,

sa naznakom „za javni poziv“.

 

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od  25. rujna do 3. listopada 2019. godine.

                       

                                                                       Ravnatelj škole:Anton Burić, prof.

 

                                                                                 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 25. 9. 2019. 17:18

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole

Na temelju članka 126.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 84. Statuta Školski odbor Osnovne škole  Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko raspisuje:

                                                                       NATJEČAJ

         za imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1. natječaja, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. natječaja ili ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja/icu obavlja dužnost ravnatelja/ice u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja/icu propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.)

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

-dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

-dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda škole ili druge ustanove u sustavu obrazovanja ili u drugim tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje o vrsti i trajanju poslova)

-uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )

-dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- program rada za mandatno razdoblje

 

Dodatne kompetencije za ravnatelja/icu dokazuju se na sljedeći način:

 

 1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju poznavanja stranog jezika.

 

 1. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informatike o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informatike.

 

 1. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, 51326 Vrbovsko, Kralja Tomislava 18,  u zatvorenoj omotnici s naznakom »za natječaj za ravnatelja/icu– ne otvarati»

 

KLASA:110-03/19-01/01

URBROJ:2193-05-01-19-01

Vrbovsko, 14.svibnja 2019.   

                                                                                  Predsjednik Školskog odbora:

 

                                                                                       Šimun Dujmović, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Nensi Marijanović  datum: 22. 5. 2019. 11:54
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


  

        

Blog učiteljice Nusrete Murtič


Oglasna ploča
eTwinning Qualitätssiegel
25.09.2021. 19:17
eTwinning Qualitätssiegel
Auch dieses Schuljahr begann mit einer Anerkennung für die Arbeit und den Einsatz der Schüler im eTwinning-Projekt. Herzlichen Glückwunsch von ganzem Herzen!

21.04.2021. 14:50
Fort- und Weiterbildung im Lehrerberuf.
Die Fortbildung der Lehrerkräfte hat das Ziel, die Qualität des Unterrichts weiterzuwntwickeln.    

18.04.2021. 12:05
Nachhaltige Entwicklung-Materialsammlung
Thema des Projekttages war Nachhaltige Entwicklung. Nachfolgend findet man Aktivitäten, die auch von begabten Schülern durchgeführt werden können.Viel Spaß! https://wke.lt/w/s/r4125I

22.03.2021. 11:25
WORKSHOP -TRICKFILME MIT DER APP STOPMOTIONSTUDIO
Trickfilme sind bei Schülern sehr beliebt. Selbst einen kleinen Trickfilm zu erstellen ist sehr motivierend für sie. Aus einfachen Materialien wie Papier, Knete, Plastik usw. und selbst ausgedachten Geschichten  entsteht ein spannender Film – das funktioniert mit Kamera und Laptop oder Tablet . Auf spielerische Weise erwerben die Schüler  technische und digitale  Fähigkeiten  beim Umgang mit Materialien und beim Bedienen von Smartphone und Computer. Das haben wir alles beim Workshop gelernt und ausprobiert.  Bitte auf die Linkliste klicken https://youtu.be/EeOEE4XFhQ4 https://youtu.be/Y7FpB-Xc2AU      

13.03.2021. 19:28
Beispiele guter Praxis- Innovativer Unterricht-Digitaler Unterricht-Verkehrsmittel
Nachfolgend finden Sie ein innovatives und kreatives  Beispiel der Unterrichtsvorbereitung für die 6. Klasse mit innovativen Methoden und digitalen Tools .

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju