2019-06-13 12:13:41

Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

Obavijest o obvezi izdavanja e-računa

 

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave. Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti niti jedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom).

OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko omogućila je zaprimanje računa pristiglih u obliku e-računa preko FINA servisa.

 

 

                                                                           Ravnatelj škole:

                                                                           Anton Burić, prof.


Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko